Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 15+16   Ngày xuất bản 1/2/2024
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Ủy ban nhân dân tỉnh
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31/12/2023 Quyết định số 1893/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 13
8/1/2024 Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 28
12/1/2024 Quyết định số 45/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đựợc bổ sung lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận 74
15/1/2024 Quyết định 51/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực biển thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 77
16/1/2024 Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Mục V Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 113