Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 03+04   Ngày xuất bản 15/3/2019
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hội đồng nhân dân tỉnh
14/12/2018 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu. 5
14/12/2018 Quy định sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định về mức thu và vùng thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 10
14/12/2018 Quy định một số chế độ đặc thù đối với cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận. 19
14/12/2018 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan khu trưng bày, triển lãm tại Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận. 22
14/12/2018 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận. 25
14/12/2018 Quy định một số nội dung hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019 - 2022. 27
14/12/2018 Điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020 được phê duyệt tại Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 33
14/12/2018 Quy định một số nội dung và mức chi đối với các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 36
14/12/2018 Quy định một số nội dung và mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 40
14/12/2018 Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh giáo dục phổ thông thuộc diện hộ cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 43
14/12/2018 Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện thí điểm Chương trình Sữa học đường trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019 - 2020. 46
14/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 48
14/12/2018 Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019 - 2020. 51
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Hội đồng nhân dân tỉnh
14/12/2018 Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017. 54
14/12/2018 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 62
14/12/2018 Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019. 68
14/12/2018 Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019. 80
14/12/2018 Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019. 109
14/12/2018 Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 143
14/12/2018 Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 159
14/12/2018 Điều chỉnh diện tích một số chỉ tiêu sử dụng đất tại Nghị quyết số 74/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Ninh Thuận. 189
14/12/2018 Tổng biên chế hành chính năm 2019; giao biên chế hội năm 2018, 2019; tạm giao biên chế sự nghiệp năm 2018, 2019 và phân bổ chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019. 206
14/12/2018 Bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2025. 225
14/12/2018 Thông qua Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 239
14/12/2018 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, phê duyệt, thực hiện và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2018 trên địa bàn tỉnh”. 248
14/12/2018 Giám sát chuyên đề về việc “thực hiện chính sách, pháp luật và huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2018”. 251
14/12/2018 Thống nhất các nội dung do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ năm 2018 (kỳ họp thứ 6, thứ 8) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. 256
14/12/2018 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 263