Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 06+07   Ngày xuất bản 24/5/2019
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
2/4/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận. 9
5/4/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận. 12
5/4/2019 Về việc chuyển giao Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Phan Rang sang trực thuộc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Ninh Thuận. 23
2/5/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận. 25
6/5/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận. 28
6/5/2019 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018. 34
7/5/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận. 171
13/5/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận. 177