Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 13+14   Ngày xuất bản 10/8/2020
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hội đồng nhân dân tỉnh
17/7/2020 Ban hành Quy định một số nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 4
17/7/2020 Sửa đổi Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 14
17/7/2020 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 16
17/7/2020 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 102
17/7/2020 Quy định thời gian hưởng, mức trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch đối với vùng thiếu nước ngọt và sạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 108
17/7/2020 Quy định mức chi hỗ trợ cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 113
17/7/2020 Quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 116
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Hội đồng nhân dân tỉnh
17/7/2020 Sáp nhập thôn, khu phố thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 123
17/7/2020 Về điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 125
17/7/2020 Về điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 154
17/7/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm huấn luyện Dự bị động viên thuộc Trường bắn, thao trường huấn luyện - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 164
17/7/2020 Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện chuyên khoa Da liễu - Tâm thần. 167
17/7/2020 Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cải tạo và sửa chữa Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh (hạng mục: Khoa cấp cứu - cận lâm sàng và Khoa phổi). 169
17/7/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Nhà vòm bảo vệ và Bể bơi phòng chống đuối nước cho học sinh tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. 171
17/7/2020 Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà tàng thư Công an tỉnh Ninh Thuận. 173
17/7/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Kênh chuyển nước Tân Giang - Sông Biêu, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 175
17/7/2020 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông liên xã Phước Đại đi Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. 178
17/7/2020 Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2025. 181
17/7/2020 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020. 198
17/7/2020 Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021. 202
17/7/2020 Về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020”. 204
17/7/2020 Bầu bổ sung Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 208
17/7/2020 Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 209
17/7/2020 Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 210
17/7/2020 Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 211