Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 01+02   Ngày xuất bản 7/1/2021
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Ủy ban nhân dân tỉnh
4/11/2020 Ban hành Danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Thuận. 3
9/11/2020 Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 16
30/11/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 207/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Văn phòng Phát triển Kinh tế trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận. 39
2/12/2020 Ban hành quy định về tổ chức, quản lý hoạt động bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 41
17/12/2020 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động của xe ôtô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 49
18/12/2020 Quy định chế độ đối với người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 59
28/12/2020 Ban hành Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 62
28/12/2020 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II tại cơ quan Nhà nước các cấp tỉnh Ninh Thuận. 83
29/12/2020 Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu dùng chung tỉnh Ninh Thuận. 91
29/12/2020 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 101
31/12/2020 Ban hành bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 104
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh