Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 05+06   Ngày xuất bản 21/1/2021
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31/12/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý Nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19. 85
31/12/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận. 88
11/1/2021 Về việc phê duyệt Quyết định công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận. 91
11/1/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về quỹ, tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận. 94
8/1/2021 Về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 99