Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Ngh��� quy���t 32/2022/NQ-H��ND
Các thuộc tính
Số công báo: 08+09+10 Số trang công báo: 69
Ngày đăng công báo: 20/12/2022 Ngày đăng có hiệu lực: 20/12/2022
Số ký hiệu: 32/2022/NQ-HĐND Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Nghị quyết Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính - Kế hoạch
Người ký: Phạm Văn Hậu Ngày ký: 9/12/2022
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.