Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Ngh��� quy���t 62/NQ-H��ND
Các thuộc tính
Số công báo: 08+09+10 Số trang công báo: 212
Ngày đăng công báo: 9/12/2022 Ngày đăng có hiệu lực: 9/12/2022
Số ký hiệu: 62/NQ-HĐND Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Nghị quyết Lĩnh vực: Chính sách - Lao động - Tiền lương
Người ký: Phạm Văn Hậu Ngày ký: 9/12/2022
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết số 62/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.