Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 15+16   Ngày xuất bản 8/6/2023
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/5/2023 Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND quy định mức thu và hỗ trợ học phí năm học 2022 - 2023 đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 3
12/5/2023 Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND Quy định mẫu hồ sơ và quy trình, thủ tục lựa chọn Dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 8
12/5/2023 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Điều 18 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 56
12/5/2023 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Điều 18 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 56
12/5/2023 Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ 01 tháng học bổng đối với học sinh lớp 12 các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 58
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/5/2023 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2025. 60
12/5/2023 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Royal Ninh Thuận. 65
12/5/2023 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Royal Ninh Thuận. 67
12/5/2023 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 các Chương trình mục tiêu quốc gia. 69
12/5/2023 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND phân bổ chi tiết kế hoạch năm 2023 vốn ngân sách địa phương bố trí bù hụt thu năm 2022, thanh toán công trình hoàn thành khi có quyết toán và các nhiệm vụ khác. 83
12/5/2023 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 vốn ngân sách địa phương. 88
12/5/2023 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023. 93
12/5/2023 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND phân bổ và giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2023. 95
12/5/2023 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 98