Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 41+42   Ngày xuất bản 20/7/2022
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hội đồng nhân dân tỉnh
30/6/2022 Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 3
30/6/2022 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 17
Ủy ban nhân dân tỉnh
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Hội đồng nhân dân tỉnh
30/6/2022 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 các Chương trình mục tiêu quốc gia. 51
30/6/2022 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Kế hoạch đầu tư công năm 2022 các Chương trình mục tiêu quốc gia. 60
30/6/2022 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Xây mới và nâng cấp, cải tạo 02 Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước và Bác Ái tỉnh Ninh Thuận. 69
30/6/2022 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án đầu tư Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Trà Co và Phước Nhơn. 73
30/6/2022 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và kinh phí ngân sách địa phương đối ứng thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. 76
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh