Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 04   Ngày xuất bản 18/1/2022
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Ủy ban nhân dân tỉnh
15/12/2021 Quyết định số 87/2021/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022 - 2025. 3
15/12/2021 Quyết định số 88/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. 17
21/12/2021 Quyết định số 90/2021/QĐ-UBND ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 35
24/12/2021 Quyết định số 92/2021/QĐ-UBND Quy định chính sách không thu học phí có thời hạn năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. 38
28/12/2021 Quyết định số 93/2021/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động và trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 40
30/12/2021 Quyết định số 94/2021/QĐ-UBND quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021. 44