Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 01+02+03   Ngày xuất bản 14/1/2022
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hội đồng nhân dân tỉnh
11/12/2021 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. 5
11/12/2021 Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2022 - 2025. 23
11/12/2021 Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND quy định việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 có hiệu lực trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 37
11/12/2021 Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 40
11/12/2021 Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2030. 47
11/12/2021 Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 53
11/12/2021 Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021. 62
11/12/2021 Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động và trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 66
12/12/2021 Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND quy định chính sách không thu học phí có thời hạn năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. 69
11/12/2021 Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đi đến trường, trở về nhà trong ngày và tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 71
11/12/2021 Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận. 75
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Hội đồng nhân dân tỉnh
11/12/2021 Nghị quyết số 105/NQ-HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 82
11/12/2021 Nghị quyết số 106/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020. 88
11/12/2021 Nghị quyết số 107/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2022. 121
11/12/2021 Nghị quyết số 108/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022. 128
11/12/2021 Nghị quyết số 109/NQ-HĐND giao biên chế công chức; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế Hội trên địa bàn tỉnh năm 2022. 148
11/12/2021 Nghị quyết số 110/NQ-HĐND phát triển Ninh Thuận thành Trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao của cả nước giai đoạn 2021 - 2030. 152
11/12/2021 Nghị quyết số 111/NQ-HĐND chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường dây 500kV Nhiệt điện Vân Phong - Nhiệt điện Vĩnh Tân (Dự án thành phần 1: Từ Nhiệt điện Vân Phong đến điểm D) đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 158
11/12/2021 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2030. 161
11/12/2021 Nghị quyết số 113/NQ-HĐND phê duyệt Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 168
11/12/2021 Nghị quyết số 114/NQ-HĐND phê duyệt Danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 244
11/12/2021 Nghị quyết số 115/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Đường dây 500kV Nhiệt điện Vân Phong - Nhiệt điện Vĩnh Tân. 262
11/12/2021 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung phụ lục số 9 ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 265
11/12/2021 Nghị quyết số 117/NQ-HĐND Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022. 273
11/12/2021 Nghị quyết số 118/NQ-HĐND phân bổ chi tiết vốn hỗ trợ hợp tác xã và vốn hỗ trợ thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thuộc nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025. 287
11/12/2021 Nghị quyết số 119/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2022, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 290
11/12/2021 Nghị quyết số 120/NQ-HĐND thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”. 295
11/12/2021 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường gom dọc theo tuyến đường sắt Bắc Nam và các công trình phụ trợ để xóa lối đi tự mở. 298
11/12/2021 Nghị quyết số 122/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Ninh Sơn - Bác Ái. 301
11/12/2021 Nghị quyết số 123/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Đền bù giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng Doanh trại Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận/Quân khu 5. 304
11/12/2021 Nghị quyết số 124/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 307
11/12/2021 Nghị quyết số 125/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Xây dựng lại Nhà Công vụ thuộc Văn phòng Tỉnh ủy 309
11/12/2021 Nghị quyết số 126/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 312