Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 03+04   Ngày xuất bản 3/2/2020
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hội đồng nhân dân tỉnh
16/12/2019 Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 4
16/12/2019 Bãi bỏ Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 10
16/12/2019 Kéo dài thời gian áp dụng Bảng giá các loại đất kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 12
16/12/2019 Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 14
Ủy ban nhân dân tỉnh
19/12/2019 Bãi bỏ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 và phân tách loại đất theo mục đích sử dụng để xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 18
19/12/2019 Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 20
28/2/2013 Ban hành quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 22
31/12/2019 Bãi bỏ Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 23
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Hội đồng nhân dân tỉnh
16/12/2019 Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021. 25
16/12/2019 Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 26
16/12/2019 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 27
16/12/2019 Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018. 31
16/12/2019 Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2020. 60
16/12/2019 Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020. 73
16/12/2019 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 100
16/12/2019 Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng công trình đường đôi vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn phía Nam), tỉnh Ninh Thuận. 104
16/12/2019 Về chủ trương đầu tư dự án Kênh chuyển nước Tân Giang - Sông Biêu, tỉnh Ninh Thuận. 107
16/12/2019 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh, hạng mục: Xây mới khoa Nội tổng hợp. 111
16/12/2019 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Vĩnh Hy xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 113
16/12/2019 Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn cân đối ngân sách địa phương và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. 115
16/12/2019 Về kế hoạch đầu tư phát triển 2020. 124
16/12/2019 Điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020. 158
16/12/2019 Về bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 166
16/12/2019 Phê duyệt Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 168
16/12/2019 Phê duyệt bổ sung danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 203
16/12/2019 Giao biên chế công chức năm 2020; phê duyệt tổng biên chế sự nghiệp năm 2020; phê duyệt biên chế các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh năm 2020. 219
16/12/2019 Thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016 - 2020”. 225