Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 08   Ngày xuất bản 24/6/2019
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
25/4/2019 Ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 9
17/5/2019 Ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 18
24/5/2019 Bãi bỏ Chỉ thị số 26/2011/CT-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi sử dụng, mua bán, tàng trữ, vận chuyển các loại chất nổ, chất độc và xung điện để khai thác thủy sản trái phép trên địa bàn tỉnh. 25
20/6/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng vốn vay từ ngân sách địa phương đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2017 - 2020. 26
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Hội đồng nhân dân tỉnh
13/5/2019 Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020. 29
13/5/2019 Về phân bổ chi tiết nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương hỗ trợ các huyện, thành phố kế hoạch năm 2019 và các nguồn vốn giao bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2019. 34
13/5/2019 Phê chuẩn điều chính quyết toán ngân sách địa phương năm 2017. 41
13/5/2019 Điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình đất năng lượng trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Ninh Thuận. 46
13/5/2019 Thống nhất các nội dung do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. 58
21/5/2019 Về việc đính chính nội dung 18 tại phụ lục kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 66
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh