Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 11+12   Ngày xuất bản 2/8/2019
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/7/2019 Phân định các nhiệm vụ chi và mức chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 5
12/7/2019 Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 14
12/7/2019 Quy định một số nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 22
12/7/2019 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. 25
12/7/2019 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 35
12/7/2019 Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 152
12/7/2019 Quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông cho các lực lượng tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 154
12/7/2019 Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 156
12/7/2019 Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 162
12/7/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích tháp Pô Klong Garai, tỉnh Ninh Thuận. 164
12/7/2019 Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 166
12/7/2019 Bãi bỏ Nghị quyết số 24/2001/NQ-HĐND7 ngày 09 tháng 02 năm 2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành bản quy định, định hướng một số nội dung cơ bản trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước cộng đồng dân cư ở cơ sở. 169
12/7/2019 Quy định mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện (hoặc gia đình người cai nghiện ma túy); mức ngân sách Nhà nước bảo đảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 171
12/7/2019 Quy định nội dung và mức chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 175
12/7/2019 Ban hành Quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 178
12/7/2019 Về hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019 - 2024. 184
12/7/2019 Quy định hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 187
12/7/2019 Về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, phê duyệt, quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2018 trên địa bàn tỉnh”. 190
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/7/2019 Về điều chỉnh, bổ sung và hủy bỏ danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 241
12/7/2019 Về điều chỉnh, bổ sung và hủy bỏ danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 261
12/7/2019 Về phương án phân bổ chi tiết vốn dự phòng kế hoạch trung hạn (2016 - 2020) của Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới. 269
12/7/2019 Điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 274
12/7/2019 Về thống nhất đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kênh chuyển nước Tân Giang - Sông Biêu, tỉnh Ninh Thuận. 276
12/7/2018 Về thống nhất đề xuất chủ trương đầu tư và phương án sử dụng vốn vay và hoàn trả vốn vay ODA của Chính phủ Đức thực hiện dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam - Dự án KfW9” (giai đoạn I) tỉnh Ninh Thuận. 279
12/7/2019 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. 284
12/7/2019 Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 286
19/7/2019 Sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ đại biểu, chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 290