Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 11   Ngày xuất bản 29/4/2022
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Ủy ban nhân dân tỉnh
18/4/2022 Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận. 3
19/4/2022 Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2015 và Quyết định số 101/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 14
19/4/2022 Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 97/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 16
20/4/2022 Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 18
20/4/2022 Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 20
20/4/2022 Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND quy định mức chi phí chi trả cho tổ chức dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 32
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13/4/2022 Quyết định số 411/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận. 34
19/4/2022 Quyết định số 441/QĐ-UBND sửa đổi Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 44
20/4/2022 Quyết định số 448/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Người có công, việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận. 46
20/4/2022 Quyết định số 453/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa đối với dự án Trường Mầm non Kim Đồng tại xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 54
22/4/2022 Quyết định số 459/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận. 58