Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 16   Ngày xuất bản 16/6/2022
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Ủy ban nhân dân tỉnh
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30/5/2022 Quyết định số 643/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. 27
31/5/2022 Quyết định số 650/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận. 37
7/6/2022 Quyết định số 677/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận. 40
7/6/2022 Quyết định số 678/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh. 43
8/6/2022 Quyết định số 686/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận. 46