Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 46+47   Ngày xuất bản 8/8/2022
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hội đồng nhân dân tỉnh
22/7/2022 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND quy định chính sách trợ cấp thôi việc đối với cán bộ cấp xã và hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển công tác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 5
22/7/2022 Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 10
22/7/2022 Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND quy định mức thu một số khoản lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 15
22/7/2022 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận. 19
22/7/2022 Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 22
22/7/2022 Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND quy định nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 31
22/7/2022 Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025. 35
22/7/2022 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Ninh Thuận. 38
22/7/2022 Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2022 - 2025. 41
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Hội đồng nhân dân tỉnh
22/7/2022 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 47
22/7/2022 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 48
22/7/2022 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021- 2026. 49
22/8/2022 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023. 50
22/7/2022 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 52
22/7/2022 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 63
22/7/2022 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND huy động nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết giai đoạn 2021 - 2025. 73
22/7/2022 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 84
22/7/2022 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 97
22/7/2022 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 104
22/7/2022 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 112
22/7/2022 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. 122
22/7/2022 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 vốn ngân sách địa phương. 128
22/7/2022 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ khỏi Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 132
22/7/2022 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 146
22/7/2022 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND điều chỉnh tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận. 153
22/7/2022 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Xây dựng bổ sung, nâng cấp đồn Biên phòng Phước Diêm (420). 155
22/7/2022 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Xây dựng bổ sung, nâng cấp Hải đội Biên phòng 2. 159
22/7/2022 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Ứng dụng Công nghệ thông tin các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025. 162