Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 19+20   Ngày xuất bản 30/7/2021
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Ủy ban nhân dân tỉnh
27/6/2021 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận. 4
2/7/2021 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận. 10
2/7/2021 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận. 23
5/7/2021 Quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 36
5/7/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác đề nghị xây dựng; soạn thảo, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 40
9/7/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 48
12/7/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác tự kiểm tra, kiểm tra, xử lý văn bản; phân công phối hợp trong rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 51
12/7/2021 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 57
20/7/2021 Ban hành Quy chế quản lý khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận. 66
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Hội đồng nhân dân tỉnh
30/6/2021 Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 80
30/6/2021 Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 81
30/6/2021 Thành lập các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 82
30/6/2021 Bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 83
30/6/2021 Về số lượng Ủy viên của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 85
30/6/2021 Bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 86
30/6/2021 Bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 87
30/6/2021 Bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 88
30/6/2021 Bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 90
30/6/2021 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 92
30/6/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 99