Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 26   Ngày xuất bản 7/10/2021
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Ủy ban nhân dân tỉnh
6/9/2021 Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận. 3
6/9/2021 Ban hành Quy định trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 8
9/9/2021 Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 25
15/9/2021 Phân cấp quản lý Nhà nước về quản lý chất lượng công trình, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 35
16/9/2021 Kéo dài thời hạn áp dụng Quyết định số 88/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 và Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 39
20/9/2021 Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 22 của Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 42
20/9/2021 Quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 44
20/9/2021 Quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách cấp tỉnh để bổ sung nguồn vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Thuận. 46
23/9/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 48
24/9/2021 Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho những người tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với Tổ giám sát cộng đồng ở cơ sở và Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 54