Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 24+25   Ngày xuất bản 20/9/2021
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hội đồng nhân dân tỉnh
31/8/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện (hoặc gia đình người cai nghiện ma túy); mức ngân sách Nhà nước bảo đảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 6
31/8/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 9
31/8/2021 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 22 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 14
31/8/2021 Quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 16
31/8/2021 Quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách cấp tỉnh để bổ sung nguồn vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Thuận. 18
31/8/2021 Quy định chính sách hỗ trợ khen thưởng địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025. 20
31/8/2021 Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 và Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 23
31/8/2021 Quy định chính sách hỗ trợ cho vay vốn từ ngân sách địa phương đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025. 25
31/8/2021 Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho những người tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với Tổ giám sát cộng đồng ở cơ sở và Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 29
31/8/2021 Quy định mức thu dịch vụ tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 31
31/8/2021 Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 23 tháng 8 năm 2016 và Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 33
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Hội đồng nhân dân tỉnh
31/8/2021 Điều chỉnh biên chế công chức trên địa bàn tỉnh năm 2021. 35
31/8/2021 Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019. 40
31/8/2021 Về Phương án cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận từ nguồn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 42
31/8/2021 Về bổ sung, điều chỉnh, loại bỏ khỏi danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 47
31/8/2021 Về bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 69
31/8/2021 Chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 78
31/8/2021 Chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Tuyến đường từ xã Ma Nới đi thôn Tà Nôi, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 80
31/8/2021 Phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận hạng I giai đoạn 2021 - 2025. 82
31/8/2021 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022. 86
31/8/2021 Chủ trương đầu tư Dự án Đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná. 88
31/8/2021 Về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Quyền, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. 91
31/8/2021 Chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường tiểu học Thái An (cơ sở Thái An) thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Quyền, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. 94
31/8/2021 Chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, sửa chữa nhà cộng đồng thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 97
31/8/2021 Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng mới kè chắn sóng và kè chắn lũ thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 100
31/8/2021 Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng bờ tràn, kết hợp kè trong thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 103
31/8/2021 Chủ trương đầu tư Dự án Xây mới trường tiểu học Thái An (cơ sở Mỹ Hòa và Đá Hang) thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Quyền, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. 106
31/8/2021 Chủ trương đầu tư Dự án Xây mới trường Mẫu giáo Vĩnh Hải (cơ sở Thái An), xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tinh Ninh Thuận. 109
31/8/2021 Chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống mương thoát nước mặt (thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải). 112
31/8/2021 Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng mới 3 tuyến đường kết nối trong khu vực sản xuất, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 115
31/8/2021 Chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đường tỉnh lộ 702 cũ, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 118
31/8/2021 Về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp các tuyến đường kết nối trong khu sản xuất, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 121
31/8/2021 Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng mới kè chắn lũ và kè chắn sóng, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 124
31/8/2021 Chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống mương thoát nước (thôn Từ Thiện và thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam). 127
31/8/2021 Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư thôn Quán Thẻ 2, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam (đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật). 129
31/8/2021 Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng mới 3 tuyến kết nối đường 701 với đường ven biển, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 131
31/8/2021 Chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đường nội thôn Từ Thiện và thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 134
31/8/2021 Chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường Quốc Phòng cũ (701), xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 137
31/8/2021 Chủ trương đầu tư Dự án Xây mới Trường Mẫu giáo Phước Dinh (cơ sở Vĩnh Trường), xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. 140
31/8/2021 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 143