Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 12   Ngày xuất bản 2/3/2023
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Hội đồng nhân dân tỉnh
14/2/2023 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và kinh phí ngân sách địa phương đối ứng thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. 17
14/2/2023 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND phân bổ và giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững. 41
14/2/2023 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 43
14/2/2023 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng cảng biển tổng hợp Cà Ná và hệ thống giao thông kết nối cảng với đường liên vùng lên các tỉnh Nam Tây Nguyên. 45
14/2/2023 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường động lực kết nối Cảng tổng hợp Cà Ná lên khu vực Nam Tây Nguyên. 46
14/2/2023 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp Trạm xử lý nước thải, san nền và đường giao thông nội bộ Khu công nghiệp Thành Hải. 49