Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 21   Ngày xuất bản 3/7/2023
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Ủy ban nhân dân tỉnh
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/6/2023 Quyết định số 300/QĐ-UBND về việc đính chính nội dung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 22
12/6/2023 Quyết định số 302/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 24
23/6/2023 Quyết định số 335/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 34
23/6/2023 Quyết định số 336/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 44