Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 08+09+10   Ngày xuất bản 10/2/2023
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hội đồng nhân dân tỉnh
9/12/2022 Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ban hành Quy định cơ chế huy động và lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 6
9/12/2022 Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu khi công dân đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 17
9/12/2022 Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND quy định mức thu ưu đãi phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 19
9/12/2022 Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND bổ sung khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 22
9/12/2022 Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và nội dung, mức chi, mức hỗ trợ thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 24
9/12/2022 Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 28
9/12/2022 Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 33
9/12/2022 Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND quy định nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 35
9/12/2022 Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND quy định một số nội dung chi và mức chi cho công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 - 2025. 40
9/12/2022 Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 46
9/12/2022 Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022- 2025. 49
9/12/2022 Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 54
9/12/2022 Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 69
9/12/2022 Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 72
9/12/2022 Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 75
9/12/2022 Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung nội dung tại Số thứ tự 1, Phụ lục tên đường của các tuyến đường mới xây dựng, phát triển theo quy hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 78
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Hội đồng nhân dân tỉnh
9/12/2022 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 80
9/12/2022 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021. 86
9/12/2022 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2023. 115
9/12/2022 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. 125
9/12/2022 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND phê duyệt Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 156
9/12/2022 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND phê duyệt Danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 188
9/12/2022 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 201
9/12/2022 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND thông qua Đề án một số cơ chế chính sách đặc thù trên địa bàn huyện Bác Ái giai đoạn 2022 - 2026. 207
9/12/2022 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 212
9/12/2022 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đoạn qua địa bàn huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 222
9/12/2022 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Kênh chuyển nước Tân Giang - Sông Biêu, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 224
9/12/2022 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 226
9/12/2022 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 232
9/12/2022 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND phê duyệt Đề án "Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận". 241
9/12/2022 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND điều chỉnh tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh Ninh Thuận năm 2022; giao biên chế công chức và phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của tỉnh Ninh Thuận năm 2023. 244
9/12/2022 Nghị quyết số 69NQ-HĐND phê duyệt Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 251
9/12/2022 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2030. 256
9/12/2022 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng cảng biển tổng hợp Cà Ná và hệ thống giao thông kết nối cảng với đường liên vùng lên các tỉnh Nam Tây Nguyên. 260
9/12/2022 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương 264
9/12/2022 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 268
9/12/2022 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023. 274
9/12/2022 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND thống nhất các nội dung do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp HĐND năm 2022. 300
9/12/2022 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 311
9/12/2022 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục tại cơ sở giáo dục thuộc tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2018 - 2022”. 313
9/12/2022 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 316
9/12/2022 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 323