Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 47   Ngày xuất bản 1/11/2023
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26/9/2023 Quyết định số 1265/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận. 3
10/10/2023 Quyết định số 1341/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giá công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận. 8
13/10/2023 Quyết định số 1367/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận. 15
17/10/2023 Quyết định số 1379/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận. 22
17/10/2023 Quyết định số 1382/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận. 31