Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 35   Ngày xuất bản 23/8/2023
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Ủy ban nhân dân tỉnh
3/8/2023 Quyết định số 46/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận. 3
7/8/2023 Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 8
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20/7/2023 Quyết định số 965/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 11
20/7/2023 Quyết định số 966/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 19
3/8/2023 Quyết định số 1029/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh một nội dung Dự án Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển Ninh Thuận. 22
4/8/2023 Quyết định số 1035/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật tỉnh Ninh Thuận 25
4/8/2023 Quyết định số 1036/QĐ-UBND về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh Ninh Thuận. 27
6/8/2023 Quyết định số 1041/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà khách Ninh Thuận thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 29
7/8/2023 Quyết định số 1043/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 471/QĐ-BTNMT ngày 08/4/2023 và Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 33
8/8/2023 Quyết định số 1047/QĐ-UBND về việc giải thể Hội Tin học tỉnh. 46
8/8/2023 Quyết định số 1048/QĐ-UBND ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 48