Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 30+31+32   Ngày xuất bản 15/8/2023
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hội đồng nhân dân tỉnh
25/7/2023 Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại Điều 5 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 7
25/7/2023 Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 10
25/7/2023 Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 12
25/7/2023 Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 15
25/7/2023 Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 22
25/7/2023 Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 29
25/7/2023 Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện một số chính sách trong Đề án một số cơ chế chính sách đặc thù trên địa bàn huyện Bác Ái giai đoạn 2022-2026 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09/12/2022. 32
25/7/2023 Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 36
25/7/2023 Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh. 41
25/7/2023 Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 44
25/7/2023 Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi đối với các giải thi đấu thể thao; chế độ, tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 46
25/7/2023 Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND quy định khung và mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 58
25/7/2023 Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 63
25/7/2023 Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 66
25/7/2023 Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 69
25/7/2023 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ban hành định mức lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và quy định một số nội dung, mức chi hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 72
25/7/2023 Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 80
25/7/2023 Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND quy định chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Thuận. 83
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Hội đồng nhân dân tỉnh
25/7/2023 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 92
25/7/2023 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 98
25/7/2023 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc cho ý kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024. 107
25/7/2023 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước. 123
25/7/2023 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện Dự án Hệ thống cấp nước Tà Nôi, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn. 125
25/7/2023 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái Cà Ná Star. 127
25/7/2023 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ khỏi Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 129
25/7/2023 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND bổ sung, điều chỉnh Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 146
25/7/2023 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND thống nhất nguồn vốn để thực hiện Đề án xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2023 - 2030. 155
25/7/2023 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND phân bổ và giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2023. 157
25/7/2023 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná. 160
25/7/2023 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển Ninh Thuận. 162
25/7/2023 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (Dự án WEIDAP/ADB8), tỉnh Ninh Thuận, vay vốn ADB. 164
25/7/2023 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 166
25/7/2023 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Công an thị trấn Phước Dân. 169
25/7/2023 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Công an xã Lợi Hải (giai đoạn 2). 172
25/7/2023 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND điều chỉnh, cho ý kiến điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 175
25/7/2023 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về việc điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 vốn ngân sách địa phương đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 22/12/2022. 186
25/7/2023 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024. 193
25/7/2023 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 196
25/7/2023 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. 202